Javno povabilo k oddaji ponudbe za vpis v bazo startup mentorjev LUI in nacionalne baze v okviru JR SIO-LUI-2018-2019

 

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana, vabi k predložitvi pisne ponudbe za vpis v bazo startup mentorjev LUI in nacionalne baze v okviru JR SIO LUI 2018-2019 na elektronski naslov info@lui.uni-lj.si.

Aktivnosti LUI v okviru operacije SIO LUI 2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

SIO so koncentrirana, infrastrukturna in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija podjetništva med ciljnimi skupinami opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: ciljne skupine), pomoč pri razvoju poslovnih zamisli in komercializaciji le-teh. S svojimi aktivnostmi omogočajo dvig števila novonastalih podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Med njimi imajo prav posebno vlogo univerzitetni inkubatorji, med katerimi je tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator s sedežem v Ljubljani.

1. PREDMET POVABILA

Predmet povabila je vpis mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo mentorjev Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in nacionalno bazo – za namen izvajanja aktivnosti mentoriranja (D).

Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela – mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika oz. podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

Startup podjetja oz. podjetniške skupine so bile izbrane na podlagi presoje idej ali pa so se v mentorski program uvrstila na podlagi uspešnega zaključka faze predinkubacije v programu Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.

Vpis v javno objavljeno bazo mentorjev se izvaja v okviru izvajanja storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »JR SIO 2018-2019«. Agencija SPIRIT bo vzpostavila nacionalno bazo mentorjev, v okviru katere bodo prejemniki mentoriranja ocenjevali kvaliteto mentorjev. V kolikor mentor ne dobi dovolj visoke povprečne ocene (3 ali več), se ga po 3 svetovanjih izbriše iz baze.

Startup podjetje oz. podjetniška skupina si iz nabora oz. baze mentorjev, ki jo pripravi Ljubljanski univerzitetni inkubator, s pomočjo svetovalca, zaposlenega na inkubatorju, izbere primernega mentorja. Posamezni mentor lahko sodeluje v več podjetjih, ne more pa biti istočasno vključen tudi kot ekspert v istem startup podjetju.

Mentoriranje bo praviloma potekalo na lokaciji Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Inkubator bo skrbel za koordinacijo med podjetji oziroma ekipami ter njihovimi mentorji, termine srečanj pa mentoriranci in mentorji usklajujejo sami.

Osebni podatki, s katerimi bo prišel v stik naročnik ali ponudnik, bodo skladno z zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru JR SIO-LUI-2018-2019. Ti podatki bodo posredovani agenciji SPIRIT Slovenija in ministrstvu (MGRT) za namene spremljanja in poročanja v okviru javnega razpisa.

Obveznosti mentorjev:

• priprava obdobnega/zaključnega poročila ob vsakem zahtevku za izplačilo v skladu z veljavnimi navodili agencije SPIRIT za »JR SIO 2018-2019« za aktivnost D,
• sodelovanje z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in možnost posvetovanja glede napredka podjetniške skupine oz. podjetja,
• podano soglasje o obdelovanju, objavi in posredovanju podatkov agenciji SPIRIT in MGRT.

2. TEMATSKI OKVIR

Mentorsko svetovanje startup podjetjem oz. podjetniškim skupinam zajema:

• prenos specifičnih izkušenj,
• prenos znanja,
• prenos socialnih povezav,
• pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
• pomoč pri pripravi strategije,

kar bo (potencialnim) podjetnikom v podporo pri razvoju in hitrejši rasti podjetja.

Iščemo mentorje, ki so podjetniki, predvsem z izkušnjo lastnega startupa, in imajo poglobljeno znanje iz enega ali več spodaj naštetih področij:

1. Razvoj produkta
2. Organizacija procesov
3. Validacija, poslovni modeli
4. Promocija, trženje in marketing
5. Pravno področje
6. Davčno, finančno področje
7. Internacionalizacija podjetij
8. Kadrovsko področje
9. IKT
10. Drugo

Mentor lahko pri prijavi doda novo področje pod točko 10, ki zgoraj ni opredeljeno in je povezano z razvojem, rastjo in potrebami podjetij.

Ljubljanski univerzitetni inkubator bo v bazo vpisal več mentorjev s podobnimi znanji. Na podlagi potreb in povpraševanja s strani startup podjetij oz. podjetniških skupin bo izbran najustreznejši mentor.

3. OBDOBJE VPISA IN PODATKI O MENTORJU

Ljubljanski univerzitetni inkubator bo sproti obravnaval vse prejete vloge ter v primeru izpolnjevanja pogojev s prijavljenim mentorjem podpisal pogodbo o sodelovanju.

Mentor je v bazo mentorjev Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja vpisan do preklica ene ali druge stranke.

V bazi mentorjev bodo zbrani naslednji podatki:

• ime in priimek mentorja ter podjetje (v kolikor ga mentor ima),
• specifična znanja po področjih,
• reference mentorja,
• fotografija mentorja.

Ljubljanski univerzitetni inkubator ostalih osebnih podatkov ne objavlja in jih varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE IN IZBOR PONUDNIKA

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki ustreza naštetemu v točki 2. Tematski okvir).

Pogoji za mentorja so:

• da je podjetnik, predvsem z lastno startup izkušnjo,
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj, sposobnost učinkovitega komuniciranja in svetovanja,
• najmanj tri (3) reference v zadnjih treh (3) letih, ki so vezane na svetovanje, predavanje ali mentoriranje/mentorsko svetovanje podjetjem ali potencialnim podjetnikom.

Ljubljanski univerzitetni inkubator bo določene reference prijavljenih preveril in v kolikor bo prejemnik mentoriranja podal negativno mnenje o mentorju, si inkubator pridržuje pravico, da mentorja ne vpiše v bazo. Tudi po vpisu v bazo bo inkubator preverjal opravljene storitve mentorja in ga/jo v primeru slabih ocen oz. mnenj umaknil iz baze mentorjev. Preverjale se bodo tudi reference, ki jih ima mentor s (potencialnimi) podjetniki v sklopu aktivnosti Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja ali partnerskih organizacij v preteklih letih.

Vpis v bazo mentorjev in podpis pogodbe o sodelovanju še ne pomeni, da Ljubljanski univerzitetni inkubator vsem mentorjem zagotovi izvajanje mentorskih ur. Dodelitev mentorskih ur in naročilo za delo z določenim startup podjetjem oz. podjetniško skupino bo nadalje urejal sporazum o mentoriranju.

5. PLAČILNI POGOJI

Mentor lahko svoje storitve opravlja preko svojega podjetja, podjetja, v katerem je zaposlen ali pa z naročnikom sklene drugo ustrezno pogodbeno razmerje (avtorska pogodba, podjemna pogodba ali kakšne druge oblike v skladu z delovno-pravno zakonodajo).

Za izvedene mentorske ure je rok plačila 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa ter dostavljene vse zahtevane dokumentacije za poročanje. Izbrani ponudniki bodo morali pripraviti poročilo v skladu z veljavnimi navodili agencije SPIRIT za »JR SIO 2018-2019« aktivnost D.

Na izstavljenem računu mora biti jasno razvidna aktivnost, njen obseg ter obdobje izvedbe. Dokumentacija za poročanje mora biti s strani mentorja dostavljena na točno določenih predpisanih obrazcih, ki jih zunanjemu ekspertu priskrbi naročnik. Prav tako mora naročnik potrditi prejem in ustreznost obdobnih in zaključnih poročil.

6. PRIJAVA

Javno povabilo startup mentorjem je odprto do 31. 12. 2019 oz. do preklica. Ponudbe se oddajo po elektronski pošti na naslov info@lui.uni-lj.si.

Prijava naj vsebuje:

• izpolnjen in podpisan Obrazec PRIJAVA MENTORJA,
• fotografijo mentorja (jpg),
• življenjepis.

button-prijava

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 01/6203 482 (Veronika Jelen) ali na elektronskem naslovu veronika.jelen@lui.uni-lj.si.

 

Jakob Gajšek, direktor

Želiš biti obveščen o naslednjem dogodku? PRIJAVI SE NA E-NOVICE More

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili