Dostop do prostorov LUI 

Objekt, v katerem so poslovni prostori LUI, je dostopen za inkubirana podjetja in najemnike prostorov (v nadaljevanju najemnik) 24 ur vsak dan. Pravila hišnega reda v celoti veljajo tudi za vse ostale uporabnike (predinkubirane skupine in inkubirana podjetja, ki ne najemajo prostorov), ki uporabljajo prostore LUI. Dostop je možen ob upoštevanju navodil in postopkov varovanja.

Prostori so varovani s sistemom mehanskega varovanja.

Za vstop v prostore LUI se uporabljajo magnetne kartice, za vstop v posamezne pisarne pa ključi.

Najemnik pripravi listo zaposlenih/stalnih sodelavcev s polnimi imeni, naslovi in kontaktnimi telefonskimi številkami.

Seznam teh oseb najemnik izroči LUI ob podpisu pogodbe. Dodeljene kartice omogočajo njihovim imetnikom kontroliran vstop in izstop iz poslovnih prostorov v uporabi. 

Odgovornosti najemnikov pri uporabi poslovnih prostorov LUI

Najemniki se zavezujejo, da bodo uporabljali prostore in ostala sredstva LUI,  tako da jih ne bodo poškodovali ali uničili. S svojim delovanjem ne smejo posegati v normalno delovanje drugih najemnikov.

V primeru poškodb ali uničenja prostorov in sredstev LUI, se Najemniki zavezujejo nemudoma obvestiti vodstvo LUI in poravnati nastalo škodo.

Najemniki so dolžni vestno skrbeti za čistočo v pisarniških prostorih kot v vseh ostalih funkcionalnih prostorih LUI.

Najemniki so dolžni s svojo dejavnostjo ne motiti ali drugače vznemirjati drugih inkubirancev.

V primeru vstopa drugih oseb v prostore LUI na povabilo najemnika, mora najemnik skrbeti, da bo oseba spoštovala hišni red. V primeru nespoštovanja hišnega reda s strani drugih oseb, ki so vstopili v prostore na povabilo ali z namenom sestanka z najemnikom, nosi odgovornost najemnik.

Najemniki so dolžni spoštovati določila varstva pri delu in požarnega reda, ki so javno objavljeni v prostorih LUI.

Najemniki so za varovanje lastne garderobe in stvari odgovorni sami. LUI ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe ali odtujitve.

Skladno s to pogodbo je v prostorih LUI prepovedano:

  • tretjim osebam predajati ključe, šifre varovalnega sistema in kartice, ki omogočajo vstop v LUI;
  •  nepooblaščeno ravnanje inkubirancev z osebnimi računalniki, in sicer v smislu pregledovanja moralno spornih spletnih strani, objave, prenašanja in pošiljanja podatkov, ki kršijo avtorske pravice itn.;
  • hraniti predmete, ki bi spreminjali pogoje požarnega reda, varstva pri delu ali drugih predpisov za pisarniško dejavnost.

 Sankcije za kršenje hišnega reda

V primeru kršitve HIŠNEGA REDA lahko LUI najemniku izreče, glede na težo kršitve, ustno opozorilo, pisno opozorilo ali razdre pogodbo in najemnika izključi iz LUI. 

Škoda

V primeru, da je bila povzročena škoda, jo je povzročitelj dolžan poravnati oziroma, ko povzročitelja ni mogoče ugotoviti, odloča komisija, sestavljena iz vodstva inkubatorja in predstavnikov najemnikov.

Komisija ugotavlja višino škode in način zbiranja sredstev za njeno odpravo.

Skupni prostori

Za souporabo skupnih prostorov je potrebna predhodna najava (rezervacija). Uporabnina se zaračunava po veljavnem ceniku LUI. Obseg souporabe skupnih prostorov je določen v veljavni pogodbi in uporabnina se zaračunava po veljavnem ceniku.

Dogodki

Novice

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v…

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2021. Rektorjeva nagrada je tradicionalno…

From Labs to Market

Odpiramo laboratorije raziskovalcev, polne novih odkritij in iščemo podjetne posameznike za njihovo…
Falling Walls Lab

Falling Walls Lab Slovenia 2021

Falling Walls Lab je interdisciplinarno tekmovanje, ki vsako leto predstavi novo generacijo…