logo combination 2

Aktivnosti LUI v okviru operacije »JR podporno okolje 2023« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

www.eu-skladi.si

 

Aktivnosti podpornega podjetniškega okolja Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja v letu 2023 so predmet »Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023«.

Javni razpis za izbor naložbe financirata Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor naložb se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije »SPIRIT Slovenija«. Vsebina operacije podpira delovanje programov prvega in drugega sklopa »JR podporno okolje 2023«, katerih namen in aktivnosti so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje novih inovativnih podjetij.

Podporno okolje so koncentrirana, infrastrukturna in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija podjetništva med ciljnimi skupinami opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: ciljne skupine), pomoč pri razvoju poslovnih zamisli in komercializacija le-teh. S svojimi aktivnostmi omogočajo dvig števila novonastalih podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«;
 • specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA) «.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki bodo izvedene v dveh sklopih. Prvi sklop omogoča program za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev). Drugi sklop pa program za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti (storitve start-up mentorjev).

Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, ki so predmet tega javnega razpisa, so:

 1. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za prvi sklop:
 • potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),
 • MSP v vseh fazah razvoja.
 1. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za drugi sklop:
 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki z inovativno podjetniško idejo, študentje, raziskovalci, …),
 • inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti - MSP v skladu z ZSInv*

*podjetje, vpisano v Register inovativnih zagonskih podjetij v skladu s 31. členom Zakona o spodbujanju investicij oziroma podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v register, pri čemer je lahko pravno organizacijska oblika tudi samostojni podjetnik (s.p.) in zadruge.

 

Glavni rezultat projekta za Ljubljanski univerzitetni inkubator bo podpora 18 podjetnikom ter 20 potencialnim podjetnikom v prvem sklopu in 25 inovativnim startupom ter 13 inovativnim idejnikom v drugem sklopu.

Trajanje operacije:  1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

Dogodki

Novice

Odprt razpis Innostars awards 2024

Z veseljem vas obveščamo, da je odprt razpis InnoStars Awards. Prijavite se lahko do 5. avgusta.…

Prvi "Morning Health Talk" pod okriljem EIT…

1. Morning Health Talk: Razprava o vplivu odprtih inovacij na preobrazbo zdravstva V Centru Rog je…

Devet raziskovalnih skupin predstavilo prebojne…

V sredo, 22. maja 2024, se je v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) odvil dogodek Meet…